اتوماسیون قدیم
اتوماسیون قدیم
ثبت نام
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان شورای عالی
نماد اعتماد

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1399/02/14

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1399/02/14

صدور پروانه

صدور پروانه

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

حق الزحمه کارشناسی

حق الزحمه کارشناسی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
محمدحسین لقمانی حسین سخدری
كشاورزی و منابع طبیعی
حجت حضرتی
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir