اتوماسیون قدیم
اتوماسیون قدیم
ثبت نام
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد

آدرس و تلفن های کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی


آدرس :

مشهد - میدان استقلال - ضلع شمال شرقی - پلاک ۳۷۷

تلفن :

۳۶۱۵۳ و ۳۶۰۲۲۲۱۳

فکس :

۳۶۰۶۰۰۵۷

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003