ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
مصوبات هیئت مدیره
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
نرم افزار موبایل
ارتباط با کانون
۵۴.۲۲۴.۱۱۷.۱۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰-۲۳:۱۰:۴۴
ارسال فرم
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
علیرضا شادان جواد حسامی فر
كشاورزی و منابع طبیعی
علی تجلی خواه
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۳۶۱۵۳ ۰۵۱ - ۲۲۱۶ ۳۶۰۲ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir