واحد اداری
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد

صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه تخصصی رشته مهندسی آب

صورتجلسه انتخابات هیئت رئیسه تخصصی رشته مهندسی آب

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1399/02/14

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1399/02/14

صدور پروانه

صدور پروانه

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه آموزش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

حق الزحمه کارشناسی

حق الزحمه کارشناسی
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷ کدپستی: ۹۱۹۷۹۱۴۳۴۰

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003