واحد اداری
سامانه ارتباط با کارگروه نظارت و ارزشیابی
سامانه ارتباط با بازرسان
سامانه ارتباط با نمایندگان کانون در شورای عالی
نماد اعتماد

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (نسخه قبلی)

مقدمه مستفاد از بند ب ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ 24/5/1392 شورای عالی کارشناسان تصویب و برای اجراء به کانونهای کارشناسان رسمی استانها ابلاغ میگردد.
انتقال کارشناسان به صورتهای ذیل قابل اعمال است.
ماده 1: ازمنطقه ای دریک استان(شهری) به منطقه(شهری) دیگر از همان استان غیر از مرکز استان
1- موافقت هیأت مدیره
2- داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی
ماده2: از منطقه ای در یک استان به شهری (مناطقی) در استان دیگر
1- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
2- داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی
ماده3: از مرکز یک استان به شهری (منطقه) در همان استان
1- موافقت هیأت مدیره
ماده4: از مرکز یک استان به شهری (منطقه) در استان دیگر
1- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
2- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار کارشناسی
ماده5: از شهری (منطقه ای) در یک استان به مرکز همان استان
1- موافقت هیأت مدیره
2- داشتن حداقل 10 سال سابقه کار کارشناسی
ماده6: از مرکز یک استان به مرکز استان دیگر
1- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
2- داشتن حداقل 12 سال سابقه کار کارشناسی
ماده 7 : از شهری (منطقه ای) در یک استان به مرکز استان دیگر
1- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
2- داشتن حداقل 15 سال سابقه کار کارشناسی
تبصره 1: چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی ایجاد شود در خصوص شرائط جدید تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود .
تبصره 2: آندسته از کارشناسانیکه عهده دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند و یا دارای عنوان وزارت در هیات دولت هستند و یا به سمت ریاست دانشگاهها و یا مدیریت بانکهای دولتی منصوب هستند و یا کارشناسانی که با اختراعات و ابتکارات جزء نخبگان کشور محسوب می شوند در صورت درخواست انتقال با موافقت شورای عالی به محل مورد تقاضا قابل اعمال است .
تبصره 3: انتقال از استانی به استان تهران:
1- داشتن 15 سال سابقه کار
2- تائید هیات مدیره کانونهای مبداء و مقصد
3- موافقت شورای عالی
تبصره 4: انتقال بصورت موقت
در موارد اضطراری که بدلائل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و جنگ و نظایر آن انتقال موقت را ایجاب نماید به تشخیص و تأیید کانونهای مبدأ و مقصد برای مدت یکسال به صورت میهمان انتقال موقت صورت میگیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیتهای مندرج در پروانه کارشناسی در محل مأموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی و داوطلبی انتخاب در هیأت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبدأ می باشد. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل مأموریت می باشد.
یادداشت : منظور از منطقه ، تجمیع چند شهر در یک استان می باشد که کانونهای استانها تعیین کرده اند .
این نظام نامه شامل 7 ماده و 4 تبصره می باشد که در تاریخ 24/5/1392 جایگزین مصوبات نظام نامه جلسات مورخ 12/6/1383 و 5/9/1382 شورای عالی به تصویب شورای عالی رسید .

لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مطالب مهم
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷ کدپستی: ۹۱۹۷۹۱۴۳۴۰

۳۶۱۵۳ ۰۵۱

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info@kkkhr.ir

شماره حساب بانک ملی: 0102878956003